Starosta

Mikuláš Mašlej - starosta obce Lúčka

Kontakt:   054 736 51 31, mobil:  0905 205 129

E-mail:     topl.lucka@gmail.com

Kompetencie:

1.  Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia
    obyvatelia obce v priamych voľbách.
    Funkčné obdobie starostu sa skončí zloţením sľubu novozvoleného starostu .

2.  Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce
    a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch
    je správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
    v znení zmien a doplnkov).

3.  Starosta najmä:
    a/ zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady
    b/ vykonáva obecnú správu,
    c/ zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickýma fyzickým osobám,
    d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto
        štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obec-
        nému zastupiteľstvu,
    e/ uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
    f/ podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného
       zastupiteľstva.

4.  Starosta môţe pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa
    domnieva, ţe odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, ţe ho
    nepodpíše v lehote podľa §12 ods.6. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje
    uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade.
    Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 17:30 
Štvrtok: 07:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Lúčka

ONLINE POČASIE

Iné

                                                                           Naša obec z vtáčej perspektívy

Anketa

Používam internet: