Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva. Postavenie a právomoci obecného zastupiteľstva upravuje Zákon o obecnom zriadení (č. 369/1990 Zb.) § 10 ods. 2 až § 12.

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka uznesením č. 67/16/2022 zo dňa 29.06.2022 v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schválilo, že obecné zastupiteľstvo  bude vo funkčnom období 2022 - 2026 zložené zo 7 poslancov.

Poslanci

Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie. 

Povinnosti a oprávnenia poslancov upravuje Zákon o obecnom zriadení (č. 369/1990 Zb.) § 25 a § 26.

Andrej Havrila

Funkcia:  zástupca starostu obce

Volebný obvod č. 1

Volebná strana: Kresťanskodemokratické hnutie        

PhDr. Anna Hermanovská

Funkcia:  podpredseda komisie pre vybavovanie sťažnosti

              podpredseda komisie školstva, kultúry a športu

Volebný obvod č. 1

Volebná strana: Kresťanskodemokratické hnutie 

Peter Marcin

Funkcia:  predseda komisie pre ochranu verejného poriadku, ŽP a stavebného poriadku

              podpredseda komisie pre ochranu verejného záujmu

              člen rady školy pri MŠ Lúčka (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

Volebný obvod č. 1

Volebná strana: Nezávislý kandidát

Ing. Mária Galiková, PhD.

Funkcia:  predseda komisie pre vybavovanie sťažnosti

              predseda finančnej komisie

              podpredseda komisie pre ochranu verejného poriadku, ŽP a stavebného poriadku

Volebný obvod č. 3

Volebná strana: Nezávislý kandidát

Anna Sopková

Funkcia:  predseda komisie pre ochranu verejného záujmu

              člen finančnej komisie

              poverený poslanec, oprávnený zvolávať zasadnutie OZ v zmysle zákona o obecnom zriadení 

Volebný obvod č. 2

Volebná strana: nezávislý kandidát

Mgr. Lenka Sokol

Funkcia:  predseda komisie školstva, kultúry a športu

              člen komisie pre vybavovanie sťažnosti

              člen rady školy pri MŠ Lúčka (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

Volebný obvod č. 3

Volebná strana: nezávislý kandidát

RNDr. Marcel Tkáč

Funkcia:  podpredseda finančnej komisie

              člen komisie pre ochranu verejného záujmu

Volebný obvod č. 2

Volebná strana: Kresťanskodemokratické hnutie

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 17:30 
Štvrtok: 07:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Lúčka

ONLINE POČASIE

Iné

                                                                           Naša obec z vtáčej perspektívy

Anketa

Používam internet: