Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva. Postavenie a právomoci obecného zastupiteľstva upravuje Zákon o obecnom zriadení (č. 369/1990 Zb.) § 10 ods. 2 až § 12.

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka uznesením č. 69/20/2018 zo dňa 28.7.2018 v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schválilo, že obecné zastupiteľstvo  bude vo funkčnom období 2018 - 2022 zložené zo 7 poslancov.

Poslanci

Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie. 

Povinnosti a oprávnenia poslancov upravuje Zákon o obecnom zriadení (č. 369/1990 Zb.) § 25 a § 26.

Andrej Havrila

Funkcia:  zástupca starostu obce, člen komisie pre ochranu verejného poriadku a vybavovane sťažností

Člen rady školy pri MŠ Lúčka (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

Volebná strana: Kresťanskodemokratické hnutie        

Pavel Hermanovský

Funkcia:  podpredseda komisie pre ochranu verejného záujmu

Člen rady školy pri ZŠ Lúčka (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

Volebný obvod č. 1 (súpisné čísla  2 - 61)

Volebná strana: Kresťanskodemokratické hnutie 

PaedDr. Ondrej Fečo, PhD.

Funkcia:  podpredseda komisie pre ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností

Člen rady školy pri MŠ Lúčka (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

Volebný obvod č. 1 (súpisné čísla  2 - 61)

Volebná strana: Kresťanskodemokratické hnutie 

Marek Mašlej

Funkcia:  člen komisie pre ochranu verejného záujmu 

Volebný obvod č. 2 (súpisné čísla  63 - 118  a  č. 171 - 173)

Volebná strana: Kresťanskodemokratické hnutie

Anna Sopková

Funkcia:  predseda komisie pre ochranu verejného záujmu 

Volebný obvod č. 2 (súpisné čísla  63 - 118  a  č. 171 - 173)

Volebná strana: nezávislý kandidát

RNDr. Marcel Tkáč

Funkcia:  predseda komisie pre ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností

Člen rady školy pri ZŠ Lúčka (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

Volebný obvod č. 3 (súpisné čísla  119 - 170)

Volebná strana: Kresťanskodemokratické hnutie

Matúš Tkáč

Funkcia:  člen komisie ochrany verejného poriadku a vybavovanie sťažnosti

Volebný obvod č. 3 (súpisné čísla  119 - 170)

Volebná strana: Kresťanskodemokratické hnutie

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 17:30 
Štvrtok: 07:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Lúčka

ONLINE POČASIE

Iné

                                                                           Naša obec z vtáčej perspektívy

Anketa

Používam internet: