SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Životné udalosti

NARODENIE DIEŤAŤA

Keď sa narodí dieťa, rodičia musia spraviť aj niekoľko administratívnych úkonov. Vybaviť rodný list, miesto trvalého pobytu, vybrať zdravotnú poisťovňu...

Doklady pri narodení

Ešte v pôrodnici dostanete doklady, ktoré budete potrebovať k vybavovaniu rodného listu. Taktiež obdržíte správu o novorodencovi, ktorú bude potrebovať detský lekár vášho dieťatka.

V pôrodnici  dostanete tieto doklady:

  • Hlásenie o narodení dieťaťa - tento doklad odnesie otec dieťaťa na matriku, keď pôjde vybavovať rodný list dieťať
  • Správu o novorodencovi - túto predložíte do 24 hod. detskému lekárovi (odporúča sa mať ho vybratého vopred).
  • Správu o rodičke - túto odovzdáte pri kontrolnom vyšetrení svojmu gynekológovi.

Rodný list dieťaťa

Rodný list dieťaťa obdržite na Okresnom úrade - oddelení matriky, v meste, kde sa dieťa narodilo.

V prípade, ak sú rodičia manželia, k vydaniu rodného listu dieťaťa potrebujete:

  • sobášny list - originál
  • občianske preukazy oboch rodičov

V zmysle zákona č.300/93 Z.z. je potrebné, aby vyhlásenie o mene dieťaťa podpísali obaja rodičia. Matka ho zvyčajne podpisuje už v pôrodnici, otec pri jeho vyzdvihnutí. Ak sa otec nemôže dostaviť pre rodný list svojho dieťaťa, je potrebné doložiť čestné vyhlásenie na matrike alebo u notára, že s uvedeným menom súhlasí.

V prípade, ak je matka dieťaťa rozvedená, k vydaniu rodného listu dieťaťa potrebuje:

  • právoplatný rozsudok o rozvode
  • občiansky preukaz 


V prípade, ak je matka dieťaťa slobodná, k vydaniu rodného listu dieťaťa potrebuje:

  • občiansky preukaz - ak nechce spísať zápis o určení otcovstva
  • ak matka chce spísať zápis o určení otcovstva, musia byť prítomní obidvaja rodičia (musia mať občiansky preukaz) a zápis sa spíše len v tom prípade, ak sú obidvaja plnoletí
  • ak rodičia majú spísanú zápisnicu pred narodením o určení otcovstva stačí keď príde otec a predloží OP oboch rodičov

Matričné doklady sa vydávajú len rodičom dieťaťa, vo výnimočných prípadoch sa vydajú osobe, ktorá predloží hore uvedené doklady a úradné splnomocnenie rodičov na prevzatia dokladov aj vyhlásenie o mene dieťaťa. Pri preberaní rodného listu dostanete na matrike aj Žiadosť o jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa. Spolu s kópiou rodného listu ju predložíte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zdravotné poistenie dieťaťa

Dieťa potrebuje zdravotný preukaz. Pri prvých prehliadkach niekoľko dní po pôrode Vám postačí aj kartička zdravotného poistenia matky.

Narodenie dieťaťa však máte povinnosť oznámiť príslušnej poisťovni (ktorú si vyberiete, nemusí byť zhodná s vašou) do 60 dní od jeho narodenia. Ak sa vydáte do zdravotnej poisťovne vyplniť prihlášku, nezabudnite na rodný list dieťaťa. Môžete skúsiť vopred so do vybranej poisťovne zavolať a dohodnúť sa na korešpondenčnej registrácii. 

Za nezaopatrené dieťa platí poistné štát.

 

Príspevky pri narodení dieťaťa

V období krátko pred narodením dieťaťa a po ňom poskytuje Sociálna poisťovňa zo svojho poistného systému dávku materské.

Materské

Nárok na materské všeobecne vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom alebo odo dňa pôrodu, ak žena (poistenkyňa Sociálnej poisťovne) porodila skôr a zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské.

Aby Sociálna poisťovňa poistenkyni priznala a začala vyplácať materskú dávku, musí o ňu požiadať. Tlačivo Žiadosť o materské má k dispozícii ošetrujúci gynekológ. Ten jej žiadosť vystaví a uvedie v nej očakávaný termín pôrodu. Deň, od ktorého žiada vyplatiť materské si v nej určí žena sama. Žiadosť o materské doručí sama (zamestnankyňa sa môže dohodnúť so zamestnávateľom, že žiadosť zašle pobočke zamestnávateľ) miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. V prípade poistenkyne, ktorá je zamestnaná, je spravidla miestne príslušnou pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta mzdovej učtárne, príp. podľa sídla zamestnávateľa, u ostatných poistencov je to pobočka v mieste trvalého pobytu žiadateľky.

Ihneď po narodení dieťaťa je fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské, povinná oznámiť rodné číslo dieťaťa, napr. zaslaním neoverenej fotokópie rodného listu dieťaťa na oddelenie nemocenského poistenia pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá jej materské vypláca.

Ďalšie príspevky

Každá osoba, ktorá sa stará o narodené dieťa, si môže požiadať okrem materskej dávky aj o príspevky, ktoré vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Sú to príspevky slúžiace na zlepšenie finančnej situácie rodiny, do ktorej sa narodilo dieťa. K vyplateniu príspevkov musí oprávnená osoba, ktorá sa stará o narodené dieťa, splniť podmienky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevky vyplácané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sú opakované alebo jednorazové a podrobný prehľad nájdete tu: www.upsvar.sk

 

Odkazy

Sociálna poisťovňa

Podrobné informácie o finančných príspevkoch