SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor obce Lúčka má dlhoročnú tradíciu. Podľa zistených záznamov DHZ v Lúčke vznikol po roku 1952 (je však možné, že fungoval aj predtým). 

V súčasnosti má DHZ v Lúčke 70 členov. Svoju činnosť vykonáva v súlade so stanovami DPO SR, spolupracuje s vedením obce a obecným zastupiteľstvom. Jeho úlohou je protipožiarna prevencia, ochrana života a zdravia občanov, ako aj ochrana súkromného a obecného majetku pred škodami spôsobenými požiarom. Tiež sa pravidelne podieľa na kultúrno-spoločenských aktivitách obce, či reprezentácii na rôznych súťažiach.

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) je základným článkom organizácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR, ktorá je občianskym združením. Všetci členovia vykonávajú povinnosti spojené s fungovaním bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase.

Aké zásahy môže DHZ vykonávať?

Ide o zásahy pri požiaroch, povodniach, veterných a snehových kalamitách na základe oznámenia občanov alebo krajského operačného strediska HaZZ.

Na žiadosť občanov členova DHZ zabezpečujú aj zásahy technického charakteru (vyťahovanie studní, bazénov, prípadne iná pomoc), pričom je ale potrebné uhradiť náklady na výjazd (PHM, opotrebovanie techniky, a pod.).

Ako privolať pomoc DHZ?

Pomoc DHZ môžete privolať prostredníctvom ohlasovne požiarov na Obecnom úrade v Lúčke , osobne alebo telefonicky. Pri nahlásení je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu, druh mimoriadnej situácie (požiar, potopa, atď.). V prípade telefonického hovoru treba poskytnúť telefónne číslo pre spätné overenie. Po ohlásení udalosti sa následne vykonajú úkony pre vyhlásenie poplachu pre DHZ.

Dôležité telefónne čísla:

Ohlasovňa požiarov - Kancelária OcÚ

Predpisy o komínoch

314/2001 Z. z.

§ 14
Povinnosti fyzických osôb


(1) Fyzická osoba je povinná

a) zabezpečiť, aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zmene v užívaní stavby riešili a dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby pri uskutočňovaní stavby, užívaní stavby a zmene v užívaní stavby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

b) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
c) obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, hasiace látky, ďalšie hasiace látky, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať o ich prevádzkovaní dokumentáciu; vlastnosti a podmienky prevádzkovania zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov, vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a požiarnotechnických zariadení vrátane podmienok akcieschopnosti, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah údržby, spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní a vzory dokladov o údržbe a kontrole týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,

e) dodržiavať  zásady  protipožiarnej  bezpečnosti  pri  činnostiach  spojených  so  zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru; čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, činnosti, ktoré sa považujú za činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo pri činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,

g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,

h) zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou5) pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča palív na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína; podrobnosti o čistení komínov a vykonávaní ich kontrol, o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, ako aj o vykonávaní odborného preskúšania komína a vzor potvrdenia o vykonaní čistenia komína a potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

i) dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom; technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a vzor štítku o vyhotovení komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

j) prevádzkovať technické zariadenie a technologické zariadenie a zabezpečovať vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené nedostatky podľa pokynov výrobcu a všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo,

k) dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,

l) uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína a potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadení,

m) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov,

n) zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní podľa § 6b; podrobnosti o opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.


(2) Fyzická osoba nesmie

a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,

e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,

f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

401
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 15. augusta 2007
o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. m) zákona číslo 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona číslo 347/2004 Z. z. ustanovuje:

§ 20 Lehoty čistenia a kontroly komína

(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.

(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým výkonom do 50 kW, raz za

1. 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
3. 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

b) ak sa na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za

1. 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

(5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

(6) Sadze a a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.

(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.

Potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu alebo o vykonaní preskúšaní komína

§ 23

(1) O vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu vykonal, potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11, alebo urobí zápis do denníka čistenia a kontroly komína alebo dymovodu s dátumom vykonania kontroly a čistenia komína alebo dymovodu spolu s menom a priezviskom osoby, ktorá kontrolu a čistenie vykonala.

(2) Nedostatky zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, ktoré nemožno odstrániť bezprostredne pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu.

(3) Ak sa pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu alebo pri preskúšaní komína zistia nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozujú protipožiarnu bezpečnosť stavieb alebo zdravie a životy ľudí, musí ten, kto čistenie a kontrolu komína alebo dymovodu alebo preskúšanie komína vykonal, túto kutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť obci alebo miestne príslušnému orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor; taký komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatkov nesmie používať.

(4) O vykonaní preskúšania komína sa vydáva potvrdenie o vykonaní preskúšania komína, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 12.

(5) Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu alebo potvrdenie o vykonaní preskúšania komína sa vydáva na účely kontroly a predkladá sa na požiadanie obci alebo orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor. (napr. pri poistnej udalosti)

 

314/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2015 do 31.12.2015

314

ZÁKON

z 2. júla 2001

o ochrane pred požiarmi

§ 11

 

Odborná spôsobilosť na úseku ochrany pred požiarmi

 

            (1) Odborná spôsobilosť na úseku ochrany pred požiarmi (ďalej len "odborná spôsobilosť") je vzdelanie a súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné na vykonávanie činností preventivára požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany.

 

            (2) Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba, ktorá má najmenej vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa technického smeru.

 

            (3) Odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce alebo technika požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.

 

            (4) Overeniu odbornej spôsobilosti sa môže podrobiť fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu vo vymedzenom rozsahu, a to najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia odbornej prípravy, ak odseky 8 až 10 a 14 neustanovujú inak.

 

            (5) Odbornú spôsobilosť overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva preventivárovi požiarnej ochrany obce okresné riaditeľstvo, technikovi požiarnej ochrany krajské riaditeľstvo a špecialistovi požiarnej ochrany ministerstvo.

 

            (6) Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany je päť rokov od úspešného overenia odbornej spôsobilosti, ak odseky 7 a 10, § 11a ods. 9 a § 11b ods. 3 a 4 neustanovujú inak. Ak technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany absolvuje odbornú prípravu a požiada o overenie odbornej spôsobilosti počas platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti, považuje sa na účel overenia za osobu s odbornou spôsobilosťou, najviac však na 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti.

 

            (7) Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia; do obdobia desiatich po sebe nasledujúcich rokov sa započítava aj obdobie podľa odseku 6 druhej vety.

 

            (8) Absolvent strednej školy so študijným zameraním požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce alebo technika požiarnej ochrany, môže sa podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce alebo technika požiarnej ochrany bez absolvovania odbornej prípravy do šiestich mesiacov od úspešného ukončenia štúdia na strednej škole. Obsah a rozsah študijného zamerania požiarna ochrana príslušnej strednej školy, ako aj spôsob overenia vedomostí, sa musia prerokovať s ministerstvom.

 

            (9) Absolvent vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany alebo absolvent vysokej školy so študijným zameraním požiarna ochrana, ktorej obsah a rozsah spĺňa podmienky odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany, môže sa podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany bez absolvovania odbornej prípravy do šiestich mesiacov od úspešného ukončenia štúdia. Obsah a rozsah študijného zamerania požiarna ochrana príslušnej školy, ako aj spôsob overenia vedomostí sa musia prerokovať s ministerstvom.

 

            (10) Osoba s odbornou spôsobilosťou preventivára požiarnej ochrany obce a technika požiarnej ochrany je tiež osoba, ktorá bola príslušníkom Hasičského a záchranného zboru (ďalej len "príslušník") a získala osobitnú odbornú spôsobilosť na vykonávanie štátneho požiarneho dozoru a zároveň vykonávala činnosti spojené so štátnym požiarnym dozorom uvedené v § 25 ods. 1 písm. a) a b) alebo v § 29 najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov bezprostredne pred skončením služobného pomeru, alebo osoba, ktorá bola príslušníkom a vykonávala vzdelávanie na činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a) a b) najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov bezprostredne pred skončením služobného pomeru. Osoba s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany je tiež osoba, ktorá bola príslušníkom a získala osobitnú odbornú spôsobilosť na vykonávanie štátneho požiarneho dozoru a zároveň vykonávala činnosti spojené so štátnym požiarnym dozorom uvedené v § 25 ods. 1 písm. a) až c) alebo v § 29 najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov bezprostredne pred skončením služobného pomeru, alebo osoba, ktorá bola príslušníkom a vykonávala vzdelávanie na činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a) až c) najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov bezprostredne pred skončením služobného pomeru. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá preventivárovi požiarnej ochrany obce na žiadosť okresné riaditeľstvo, technikovi požiarnej ochrany krajské riaditeľstvo a špecialistovi požiarnej ochrany ministerstvo po skončení služobného pomeru bez overenia vedomostí. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva bez časového obmedzenia platnosti.

 

            (11) Osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorá má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia platnosti, je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do piatich rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti a následne najmenej raz za päť rokov od absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba s odbornou spôsobilosťou preventivára požiarnej ochrany obce je povinná najmenej raz za päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie o odbornej spôsobilosti neplatné.

 

            (12) Špecialista požiarnej ochrany pri vykonávaní činností podľa § 9 ods. 3 osvedčuje pravosť písomností, ktoré vyhotovil, odtlačkom pečiatky špecialistu požiarnej ochrany a vlastnoručným podpisom.

 

            (13) Ministerstvo rozhodne o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany, krajské riaditeľstvo rozhodne o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a okresné riaditeľstvo rozhodne o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, ak osoba s odbornou spôsobilosťou

 

a) bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená alebo

 

b) závažným spôsobom alebo opakovane porušila povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.

 

            (14) Fyzická osoba, ktorej bolo odobraté osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odseku 13 písm. b), môže sa podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

 

            (15) Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti zaniká

 

a) uplynutím platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

 

b) neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 11,

 

c) odobratím osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 13,

 

d) smrťou odborne spôsobilej osoby alebo vyhlásením odborne spôsobilej osoby za mŕtvu.

 

            (16) Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví

 

a) obsah a rozsah odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti a zachovanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti podľa § 9 ods. 2, 3 a 6,

 

b) náležitosti prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti a zoznam dokladov, na základe ktorých je možné absolvovať overenie odbornej spôsobilosti,

 

c) postup, zloženie a vymenovanie členov skúšobnej komisie na overovanie odbornej spôsobilosti,

 

d) rozsah a priebeh skúšky na overovanie odbornej spôsobilosti,

 

e) podrobnosti o osvedčovaní písomností,

 

f) vzor odtlačku pečiatky špecialistu požiarnej ochrany,

 

g) vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

 

§ 11a

 

Uznávanie odbornej kvalifikácie

 

            (1) Ministerstvo rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie na základe písomnej žiadosti, ku ktorej žiadateľ priloží

 

a) rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu,6a)

 

b) úradne osvedčenú kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii vydaného v štáte pôvodu,

 

c) doklad o oprávnení poskytovať služby tohto druhu vydaný oprávneným orgánom v štáte pôvodu a doklad o tom, že poskytovanie služieb nie je poskytovateľovi obmedzené alebo zakázané,

 

d) úradne osvedčenú kópiu dokladu o doterajšej vykonávanej odbornej praxi v trvaní najmenej piatich rokov v štáte, v ktorom vykonával obdobnú činnosť ako je činnosť preventivára požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany alebo činnosť špecialistu požiarnej ochrany podľa tohto zákona,

 

e) úradne osvedčenú kópiu dokladu totožnosti.

 

            (2) Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ spĺňa kvalifikačné predpoklady v štáte pôvodu, ale nespĺňa všetky kvalifikačné predpoklady, ktoré podmieňujú vykonávanie činností technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany v Slovenskej republike, môže uložiť kompenzačný mechanizmus.

 

            (3) Kompenzačný mechanizmus je opatrenie, ktorého účelom je doplnenie kvalifikačných predpokladov, chýbajúceho vzdelania alebo odbornej prípravy; vykonáva sa vo forme

 

a) preskúšania alebo

 

b) adaptačného obdobia.

 

            (4) Formu kompenzačného mechanizmu si môže vybrať žiadateľ. Preskúšanie sa vykonáva pred komisiou zriadenou ministerstvom.

 

            (5) Preskúšanie pozostáva z písomnej časti, ústnej časti a z praktickej časti. Obsahom preskúšania je preverenie vedomostí žiadateľa na získanie odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi. Podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti vrátane podmienok preskúšania a zloženie skúšobnej komisie pri uložení kompenzačného mechanizmu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

            (6) Adaptačným obdobím je vykonanie odbornej praxe v pracovnom pomere v Slovenskej republike pod dohľadom technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany v trvaní najmenej troch rokov.

 

            (7) Po ukončení adaptačného obdobia technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany, pod dohľadom ktorého žiadateľ absolvoval odbornú prax, vydá žiadateľovi písomné potvrdenie o obsahu a rozsahu vykonávaných odborných činností.

 

            (8) Ministerstvo pri uplatňovaní kompenzačného mechanizmu zohľadňuje odbornú prax žiadateľa a posudzuje, či vedomosti alebo zručnosti, ktoré získal v priebehu svojej odbornej praxe, úplne alebo čiastočne preukazujú odstránenie podstatných rozdielov v kvalifikačných predpokladoch.

 

            (9) Ak žiadateľ preukáže splnenie kompenzačného mechanizmu, ministerstvo vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia platnosti; na túto osobu platí § 11 ods. 11 rovnako.

 

§ 12

 

            (1) Odbornú prípravu preventivárov požiarnej ochrany obce, technikov požiarnej ochrany, špecialistov požiarnej ochrany, zamestnancov hasičskej jednotky alebo členov hasičskej jednotky (§ 30) vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané ministerstvom.

 

            (2) Podmienky na udelenie oprávnenia podľa odseku 1 sú:

 

a) zabezpečenie odborného garanta s odbornou spôsobilosťou na úseku ochrany pred požiarmi a odbornou praxou v danej oblasti najmenej päť rokov,

 

b) zabezpečenie lektorov s odbornou spôsobilosťou na úseku ochrany pred požiarmi, alebo pedagogickým vzdelaním pre jednotlivé oblasti odbornej prípravy a odbornou praxou v danej oblasti najmenej tri roky,

 

c) spracovanie projektu odbornej prípravy,

 

d) vypracovanie učebných textov,

 

e) zabezpečenie materiálno-technického vybavenia procesu vzdelávania podľa druhu odbornej prípravy,

 

f) spracovanie vzorového riešenia protipožiarnej bezpečnosti pre jednotlivé druhy stavieb s popisom postupu jeho riešenia na vykonávanie odbornej prípravy špecialistov požiarnej ochrany.

 

            (3) Odborný garant je spracovateľom vzorového projektu odbornej prípravy. Odborný garant musí byť k žiadateľovi o vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy v pracovnom pomere alebo musí byť jeho konateľom alebo spoločníkom.

 

            (4) V žiadosti o vydanie oprávnenia na odbornú prípravu právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ uvedie

 

a) názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa,

 

b) meno, priezvisko a titul štatutárneho orgánu,

 

c) meno, priezvisko a titul odborného garanta,

 

d) meno, priezvisko a titul lektora,

 

e) označenie odbornej prípravy, na ktorú žiada vydať oprávnenie.

 

            (5) K žiadosti podľa odseku 4 právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ priloží

 

a) osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného garanta a doklad o lektorskej spôsobilosti lektora,

 

b) doklad o splnení podmienky dĺžky odbornej praxe odborného garanta a lektora v činnosti, na ktorú žiada vydať oprávnenie na odbornú prípravu, vydaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom ako zamestnávateľom alebo ako odberateľom ich služieb pri dodávateľskom spôsobe výkonu ich činnosti,

 

c) projekt odbornej prípravy vypracovaný osobitne na každú požadovanú odbornú prípravu,

 

d) vyhlásenie o materiálno-technickom zabezpečení odbornej prípravy, ktoré obsahuje zoznam materiálno-technického vybavenia, miesto realizácie odbornej prípravy a kópiu listu vlastníctva nehnuteľnosti, kde sa bude odborná príprava vykonávať, alebo zmluvu o prenájme nehnuteľnosti, ak nie je žiadateľ jej vlastníkom.

 

            (6) Ministerstvo vydá žiadateľovi po splnení podmienok oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy do 60 dní od podania žiadosti. Oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy sa vydáva na obdobie piatich rokov a obsahuje

 

a) názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa,

 

b) druh odbornej prípravy, na ktorú sa oprávnenie vydáva,

 

c) ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, na základe ktorého sa oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy vydáva,

 

d) evidenčné číslo oprávnenia,

 

e) dátum vydania oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy a dátum jeho platnosti,

 

f) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

 

            (7) Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má vydané oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, je povinná

 

a) vykonávať odbornú prípravu v súlade so schváleným vzorovým projektom odbornej prípravy a všeobecne záväznými právnymi predpismi, na základe ktorých bolo oprávnenie vydané,

 

b) založiť a viesť dokumentáciu o vykonávaní odbornej prípravy a uchovávať ju po jej skončení najmenej päť rokov,

 

c) vykonávať odbornú prípravu len lektormi s odbornou spôsobilosťou podľa odseku 2 písm. b),

 

d) oznámiť ministerstvu dátum a miesto vykonávania odbornej prípravy 14 dní pred jej začatím,

 

e) vydať absolventovi odbornej prípravy potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy,

 

f) viesť evidenciu absolventov odbornej prípravy, ktorá obsahuje evidenčné číslo potvrdenia, meno a priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá má vydané potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, dátum začatia a ukončenia odbornej prípravy a dátum vydania potvrdenia o vykonaní odbornej prípravy,

 

g) zaslať ministerstvu zoznam osôb podľa písmena f) do 14 dní od ukončenia odbornej prípravy.

 

            (8) Ministerstvo odoberie právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, ak závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti podľa tohto zákona.

 

            (9) Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo odobraté oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy podľa odseku 8, môže opätovne požiadať o vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy v rozsahu tej istej činnosti najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy.

 

            (10) Platnosť oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy zaniká

 

a) výmazom právnickej osoby z obchodného registra,

 

b) zánikom živnostenského oprávnenia fyzickej osoby - podnikateľa,

 

c) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy podľa odseku 8.

 

            (11) Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má vydané oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, je povinná ministerstvu písomne oznámiť a dokladmi preukázať zmenu údajov uvedených v odseku 4 písm. a) až d) do 15 dní od vzniku tejto zmeny.

 

            (12) Ministerstvo vedie evidenciu vydaných oprávnení a odobratých oprávnení na vykonávanie odbornej prípravy a zverejňuje ich zoznam na svojom webovom sídle. Evidencia obsahuje

 

a) názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa,

 

b) meno, priezvisko a titul štatutárneho orgánu,

 

c) meno, priezvisko a titul odborného garanta,

 

d) meno, priezvisko a titul lektora,

 

e) označenie odbornej prípravy a platnosť oprávnenia.

 

            (13) Podrobnosti o obsahu projektu odbornej prípravy, učebných textov vrátane vzoru potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy, rozsahu a obsahu odbornej prípravy a o rozsahu materiálno-technického vybavenia pre jednotlivé odborné prípravy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

§ 15

Povinnosti obce

(1) Obec je povinná

a)podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,

b)zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,

c)zabezpečovať odbornú prípravu dobrovoľného hasičského zboru obce,

d)vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,

e)zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,

f)označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,

g)plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa ustanovené týmto zákonom vo vzťahu k vlastnému majetku,

h)vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.

(2)

Obec môže ustanoviť preventivára požiarnej ochrany obce s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Účasť preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave v jeho pracovnom čase sa považuje za prekážku v práci na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného záujmu.7)

(3)

Podrobnosti o dokumentácii obce na ochranu pred požiarmi, jej druhoch, obsahu a o spôsobe vypracovania a o označovaní nástupných plôch a prístupových komunikácií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

Obec
§ 23


(1) Obec

a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,

b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,

c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,

d) určuje veliteľa zásahu.


(2) Podrobnosti o obsahu a o lehotách vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

§ 24


(1) Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol podľa § 23 je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených v tomto zákone

a) v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor podľa § 25 ods. 1 písm. a) a i) okresné riaditeľstvo,

b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.


(2) Obec vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce, do ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na ich odborné predpoklady. Obec ustanovuje vedúceho kontrolnej skupiny obce po prerokovaní s Dobrovoľnou požiarnou ochranou a s inými občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi a zabezpečuje ich školenie.


(3) Obec upozorňuje prostredníctvom kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol fyzické osoby a príslušných zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa na zistené nedostatky, požaduje ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely poskytuje potrebné informácie a vysvetlenia. Nedostatky, ktoré nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolné skupiny obce oznamujú obci, ktorá rozhodnutím uloží lehoty na odstránenie nedostatkov.

 

§ 33

Dobrovoľný hasičský zbor obce

(1)Obec zriadi na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác dobrovoľný hasičský zbor obce.

(2)Obec nemusí zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce, ak počet obyvateľov obce je menší ako 500 alebo ak na základe dohody medzi obcou a Hasičským a záchranným zborom, právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom so sídlom v obci alebo občianskym združením zaradeným do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov bude plniť aj úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce Hasičský a záchranný zbor, hasičská jednotka právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo občianske združenie zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov.

(3)Obce môžu zriadiť na základe písomnej dohody spoločný dobrovoľný hasičský zbor obce po prerokovaní s územne príslušným krajským riaditeľstvom. Ak obec nezriaďuje dobrovoľný hasičský zbor obce alebo nemá spoločne zriadený dobrovoľný hasičský zbor obce, zriaďuje protipožiarnu hliadku obce.

(4)Veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce vymenúva a odvoláva obec.

(5)Členom dobrovoľného hasičského zboru obce môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, zdravotne spôsobilá11) a spôsobilá na právne úkony.

(6)Obec môže požiadať o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie dobrovoľných hasičských zborov obce prostredníctvom Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Dobrovoľná požiarna ochrana predloží všetky žiadosti obcí do 31. októbra územne príslušnému krajskému riaditeľstvu.

(7)Ak dobrovoľný hasičský zbor obce zaradený do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov nie je schopný plniť podmienky jeho zaradenia, obec musí bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť krajskému riaditeľstvu.

(8)Podrobnosti o zriaďovaní dobrovoľného hasičského zboru obce, kategórie dobrovoľných hasičských zborov obce, podrobnosti o zaraďovaní dobrovoľných hasičských zborov obce do kategórií, postupe pri určovaní počtu členov dobrovoľného hasičského zboru obce a o materiálno-technickom vybavení dobrovoľného hasičského zboru obce ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 34

Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov

(1)Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov je systém organizácie a rozmiestnenia hasičských jednotiek v závislosti od stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia jednotlivých obcí. Do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov môžu byť, okrem hasičských jednotiek, zaradené aj občianske združenia, ktoré sa zúčastňujú na plnení úloh podľa tohto zákona.

(2)Podrobnosti o postupe pri vypracovaní celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a o zaraďovaní do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 35

Úlohy hasičskej jednotky

(1)

Hasičská jednotka okrem činností uvedených v § 30 ods. 1 najmä

a)zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,

b)vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich zamestnancov a členov,

c)informuje bez zbytočného odkladu o výjazde na zásah a zasiela správy o svojich zásahoch krajskému riaditeľstvu,

d)vypracúva a vedie dokumentáciu hasičskej jednotky.

(2)

Podrobnosti o úlohách hasičských jednotiek, zabezpečovaní akcieschopnosti, odborných službách a o dokumentácii hasičských jednotiek ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 36

Povinnosti zamestnanca alebo člena hasičskej jednotky

(1)

Zamestnanec alebo člen hasičskej jednotky je povinný

a)podriadiť sa pri svojej činnosti príkazom veliteľa hasičskej jednotky,

b)zúčastňovať sa v určenom rozsahu na odbornej príprave a preverení fyzickej zdatnosti a odborných znalostí,

c)podrobiť sa preventívnej zdravotnej prehliadke.

(2)

Zamestnanec alebo člen hasičskej jednotky môže samostatne vykonávať práce pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní záchranných prác až po absolvovaní základnej odbornej prípravy a po vykonaní záverečnej skúšky.

(3)

Zamestnanec alebo člen hasičskej jednotky nemôže vykonávať práce pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní záchranných prác pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

(4)

Veliteľ hasičskej jednotky zodpovedá za jej činnosť a pripravenosť zriaďovateľovi.

(5)

Neplnenie povinností uvedených v odseku 1 môže byť dôvodom na vylúčenie člena z hasičskej jednotky.

§ 37

Povinnosti zriaďovateľa hasičskej jednotky

(1)

Zriaďovateľ hasičskej jednotky je povinný

a)

vytvoriť personálne, organizačné a priestorové podmienky na plnenie úloh hasičskej jednotky a na ten účel zriadiť hasičskú stanicu alebo hasičskú zbrojnicu, a zriadiť odborné služby,

b)

zabezpečiť materiálno-technické vybavenie hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác,

c)

zabezpečiť v potrebnom rozsahu vybavenie zamestnancov a členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,12)

d)

zriadiť ohlasovňu požiarov,

e)

zabezpečiť akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov,

f)

zabezpečiť príjem a prenos správ a informácií na vykonávanie zásahovej činnosti,

g)

zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov a členov hasičskej jednotky,

h)

zabezpečiť vykonanie preventívnych zdravotných prehliadok zamestnancov a členov hasičskej jednotky podľa osobitných predpisov,13)

i)

poskytovať na vyžiadanie územne príslušnému okresnému riaditeľstvu údaje o materiálno -technickom vybavení a zásahovej činnosti hasičskej jednotky.

 (4)

Podrobnosti o vnútornej organizácii hasičskej jednotky a o ohlasovni požiarov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 38

Používanie hasičských jednotiek na iné účely

Hasičské jednotky, ich vecné prostriedky a hasičskú techniku možno použiť na činnosť nesúvisiacu s ochranou pred požiarmi iba vtedy, ak ich použitím nebude znížená akcieschopnosť a pripravenosť hasičskej jednotky na plnenie jej úloh podľa tohto zákona.

§ 39

Rovnošata a funkčné označenie

(1)

Rovnošatu člena dobrovoľného hasičského zboru obce, jej súčasti a zásady používania a poskytovania určuje zriaďovateľ, ktorý ich aj zabezpečuje.

(2)

Rovnošata nesmie byť zameniteľná s rovnošatou Hasičského a záchranného zboru, ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov.

(3)

Rovnošata musí mať označenie príslušnosti k hasičskej jednotke a funkčné označenie člena dobrovoľného hasičského zboru obce.

(4)

Podrobnosti o označení príslušnosti a o funkčnom označení rovnošaty člena dobrovoľného hasičského zboru obce ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 40

Odborná príprava a overovanie vedomostí

(1)

Odbornú prípravu zamestnancov a členov hasičských jednotiek tvorí teoretická príprava, praktický výcvik a fyzická príprava. Súčasťou fyzickej prípravy zamestnancov je tiež hasičský šport.

(2)

Odborná príprava zamestnancov a členov hasičských jednotiek sa člení na

a)základnú,

b)zdokonaľovaciu,

c)špecializovanú,

d)cyklickú.

(3)

Základnú prípravu a špecializovanú prípravu zamestnancov hasičských jednotiek vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na túto činnosť oprávnenie vydané ministerstvom.

(4)

Účasť členov hasičských jednotiek na odbornej príprave vo svojom pracovnom čase sa považuje za prekážku v práci z dôvodu všeobecného záujmu,7) ak z osobitných predpisov nevyplýva inak. Náhradu mzdy členom hasičských jednotiek uhrádza ich zriaďovateľ.

(5)

Určené funkcie v hasičských jednotkách môžu vykonávať len zamestnanci a členovia, ktorí majú požadovanú odbornú spôsobilosť.

(6)

Overovanie vedomostí zamestnancov hasičských jednotiek pri skončení základnej prípravy vykonáva ministerstvo.

(7)

Overovanie vedomostí členov hasičských jednotiek pri skončení základnej prípravy vykonáva zriaďovateľ.

(8)

Podrobnosti o vykonávaní odbornej prípravy hasičských jednotiek, jej rozsahu a obsahu, o preverovaní fyzickej zdatnosti a odborných znalostí a o vykonávaní hasičského športu, okruh funkcií, ktoré sa podrobujú overovaniu odbornej spôsobilosti, a postup overovania odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

121/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2015

121

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 26. februára 2002

o požiarnej prevencii

Dokumentácia obce o ochrane pred požiarmi

§ 36

Dokumentáciu obce o ochrane pred požiarmi tvoria

a)požiarny poriadok obce,

b)dokumentácia o dobrovoľnom hasičskom zbore obce,

c)zoznam objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly,

d)oznámenia o nedostatkoch zistených pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol a rozhodnutia obce s uložením lehoty na odstránenie nedostatkov vrátane rozhodnutí obce o vylúčení vecí z používania,

e)plány preventívnych protipožiarnych kontrol,

f)zoznamy členov kontrolných skupín.

§ 37

Požiarny poriadok obce

(1)

Požiarny poriadok obce upravuje organizáciu ochrany pred požiarmi v obci a obsahuje

a)

úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach,

b)

povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi určené so zreteľom na miestne podmienky,

c)

údaje o početnom stave a vybavení dobrovoľného hasičského zboru obce,

d)

prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov,

e)

zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci,

f)

spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach v dennom a nočnom čase so zreteľom na zdolávanie požiaru,

g)

výpis z požiarneho poplachového plánu okresu,

h)

prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov a zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch.

(2)

Požiarny poriadok obce sa udržiava v súlade so skutočným stavom a dopĺňa sa podľa potreby na základe poznatkov získaných pri zdolávaní požiarov a po vykonaní taktického cvičenia.

(3)

Požiarny poriadok obce sa umiestňuje na prístupnom mieste a zverejňuje sa spôsobom obvyklým v obci.

(4)

Nástupné plochy sú trvalo viditeľne označené podľa osobitného predpisu7) a tabuľkou s nápisom POZOR, NÁSTUPNÁ PLOCHA PRE VOZIDLÁ HASIČSKÝCH JEDNOTIEK.

 

Na nepretržitý príjem hlásení o vzniku požiarov a nežiaducich udalostí sa zriaďuje ohlasovňa požiarov.

(8)

Ohlasovňu požiarov zriaďuje

a)

v závodnom hasičskom útvare právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ,

b)

závodný hasičský zbor právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,

c)

obec (mesto).

 

§ 16

Základná príprava

(1)

Základnú prípravu zamestnancov vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na túto činnosť oprávnenie vydané ministerstvom, v rozsahu 400 hodín; z toho je 90 hodín teoretickej prípravy.

(2)

Obsah a rozsah základnej prípravy zamestnancov je uvedený v prílohe č. 10.

(3)

Základná príprava zamestnancov sa skončí teoretickou skúškou a praktickou skúškou pred komisiou, ktorú určí ministerstvo.

(4)

Základnú prípravu členov v rozsahu 40 hodín vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané ministerstvom.

(5)

Obsahom základnej prípravy členov sú

a)

právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi,

b)

organizácia výkonu služby v hasičských jednotkách,

c)

technický výcvik s hasičskou technikou a vecnými prostriedkami,

d)

základné procesy horenia, hasiace látky a zásady ich použitia,

e)

metodika zdolávania požiarov a vykonávania záchranných prác,

f)

základy poskytovania predlekárskej prvej pomoci,

g)

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na pracovisku a pri zásahovej činnosti,

h)

fyzická príprava.

(6)

Základná príprava členov sa skončí teoretickou skúškou a praktickou skúškou pred komisiou, ktorú určí zriaďovateľ.

§ 17

Zdokonaľovacia príprava

(1)

Zdokonaľovacia príprava sa vykonáva v hasičských jednotkách a zúčastňujú sa na nej všetci zamestnanci a členovia. Zdokonaľovacia príprava zamestnancov je súčasťou výkonu služby. Termíny vykonávania zdokonaľovacej prípravy členov určuje zriaďovateľ.

(2)

Zdokonaľovacia príprava zamestnancov sa vykonáva počas výcvikového roka, ktorý sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho roka; túto prípravu vykonávajú velitelia všetkých stupňov a určení zamestnanci podľa ročných plánov zdokonaľovacej prípravy.

(3)

Zdokonaľovacia príprava zamestnancov sa vykonáva v rozsahu 50 hodín mesačne.

(4)

Zamestnanci sa na záver výcvikového roka podrobujú overeniu teoretických vedomostí, praktických zručností a fyzickej zdatnosti pred skúšobnou komisiou, ktorú zriaďuje veliteľ hasičskej jednotky.

(5)

Zdokonaľovacia príprava členov trvá šesť hodín mesačne vo výcvikovom roku; vykonáva ju zriaďovateľ, ktorý určuje jej obsah.

(6)

Spôsob overovania vedomostí a praktických zručností členov na záver výcvikového roka určuje zriaďovateľ hasičskej jednotky.

(7)

Obsah zdokonaľovacej prípravy zamestnancov určuje veliteľ hasičskej jednotky diferencovane podľa funkcií v hasičskej jednotke a podľa požiarneho nebezpečenstva vo svojom zásahovom obvode.

(8)

V rámci zdokonaľovacej prípravy krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo vykonávajú odborno-metodické zamestnania veliteľov, vedúcich oddelení, operačných dôstojníkov a technikov špecialistov odborných služieb závodných hasičských útvarov, závodných hasičských zborov a veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí.

(9)

Súčasťou zdokonaľovacej prípravy sú aj taktické cvičenia.

§ 18

Špecializovaná príprava

(1)

Špecializovaná príprava je určená na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a členov a pozostáva

a)

z odbornej prípravy a z overovania odbornej spôsobilosti na určené funkcie v hasičskej jednotke,

b)

z odbornej prípravy na získanie odbornosti na výkon špeciálnych činností zameraných na zdolávanie požiarov a na vykonávanie záchranných prác pri požiaroch, nežiaducich udalostiach, na obsluhu hasičskej techniky a na činnosti súvisiace s výkonom služby.

(2)

Špecializovaná príprava zamestnancov a členov na účely odbornej prípravy a overovania odbornej spôsobilosti sa vykonáva na funkciu

a)

veliteľa hasičskej jednotky a jeho zástupcu,

b)

veliteľa zmeny, čaty a družstva,

c)

technika špecialistu odborných služieb.

(3)

Špecializovaná príprava veliteľov závodných hasičských útvarov a ich zástupcov, veliteľov zmien a veliteľov čiat sa vykonáva v rozsahu

a)

80 hodín, ak absolvovali špecializovanú prípravu alebo obdobnú prípravu ako nižší velitelia,

b)

200 hodín, ak neabsolvovali špecializovanú prípravu ani obdobnú prípravu ako nižší velitelia.

(4)

Špecializovaná príprava technikov odborných služieb závodných hasičských útvarov sa vykonáva v rozsahu 80 hodín.

(5)

Špecializovaná príprava veliteľov družstiev závodných hasičských útvarov sa vykonáva v rozsahu 120 hodín.

(6)

Obsah špecializovanej prípravy veliteľov závodných hasičských útvarov a ich zástupcov je uvedený v prílohe č. 11.

(7)

Špecializovanú prípravu veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí, veliteľov družstiev dobrovoľných hasičských zborov obcí a veliteľov závodných hasičských zborov v rozsahu 24 hodín vykonáva okresné riaditeľstvo, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má na túto činnosť oprávnenie vydané ministerstvom. Ak ide o špecializovanú prípravu veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí, okresné riaditeľstvo spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky a s občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi. Obsah špecializovanej prípravy veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí a veliteľov závodných hasičských zborov je uvedený v prílohe č. 12.

(8)

Odbornú prípravu na získanie odborností na výkon špeciálnych činností9) zameraných na likvidáciu požiarov a na vykonávanie záchranných prác pri požiaroch, nežiaducich udalostiach, na obsluhu hasičskej techniky a na činnosti súvisiace s výkonom služby vykonáva ministerstvo, právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na takú činnosť oprávnenie. Odborná príprava sa skončí skúškou pred skúšobnou komisiou určenou ministerstvom, právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.

§ 19

Cyklická príprava

(1)

Cyklická príprava zamestnancov a členov zaradených do funkcií, na ktorých výkon sa požaduje odborná spôsobilosť, je určená na prehĺbenie znalostí, zručností, fyzickej zdatnosti a návykov potrebných na vykonávanie činností pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác pri požiaroch a nežiaducich udalostiach, ktoré sa vyžadujú na opätovné overenie odbornej spôsobilosti; vykonáva sa pred uplynutím platnosti vydaného osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Cyklická príprava sa vykonáva na funkciu

a)

veliteľa hasičskej jednotky a jeho zástupcu,

b)

veliteľa zmeny, čaty a družstva,

c)

technika špecialistu odborných služieb.

(2)

Cyklickú prípravu veliteľov závodných hasičských útvarov a ich zástupcov, veliteľov zmien, veliteľov čiat a technikov špecialistov odborných služieb uvedených hasičských jednotiek vykonáva ministerstvo v rozsahu 40 hodín raz za 5 rokov. Obsah cyklickej prípravy určuje ministerstvo.

(3)

Cyklickú prípravu veliteľov družstiev mestského hasičského a záchranného zboru a závodných hasičských útvarov vykonáva krajské riaditeľstvo v rozsahu 40 hodín raz za 5 rokov. Obsah cyklickej prípravy určuje ministerstvo.

(4)

Cyklickú prípravu veliteľov a veliteľov družstiev závodných hasičských zborov a dobrovoľných hasičských zborov obcí vykonáva okresné riaditeľstvo v rozsahu 24 hodín raz za 5 rokov. Obsah cyklickej prípravy určuje krajské riaditeľstvo. Pri cyklickej príprave veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí okresné riaditeľstvo spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky a s občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi.

 

§ 24

Odborná spôsobilosť

(1)

Overeniu odbornej spôsobilosti sa podrobuje

a)

veliteľ závodného hasičského útvaru,

b)

zástupca veliteľa závodného hasičského útvaru,

c)

veliteľ zmeny závodného hasičského útvaru,

d)

veliteľ čaty závodného hasičského útvaru,

e)

veliteľ družstva závodného hasičského útvaru,

f)

technik špecialista odbornej služby závodného hasičského útvaru,

g)

veliteľ dobrovoľného hasičského zboru obce,

h)

veliteľ družstva dobrovoľného hasičského zboru obce,

i)

veliteľ závodného hasičského zboru,

j)

veliteľ družstva závodného hasičského zboru.

(2)

Odborná spôsobilosť na výkon funkcií uvedených v odseku 1 sa požaduje pred zaradením do funkcie.

(3)

Odborná spôsobilosť sa overuje skúškami pred skúšobnou komisiou a preukazuje sa osvedčením. Overovaniu odbornej spôsobilosti sa podrobujú zamestnanci a členovia až po absolvovaní špecializovanej prípravy alebo cyklickej prípravy.

Postup pri overovaní a osvedčovaní odbornej spôsobilosti

§ 25

(1)

Odbornú spôsobilosť tvorí súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré sú nevyhnutné na riadny výkon pre uvedené funkcie.

(2)

Veliteľ závodného hasičského útvaru a jeho zástupca, veliteľ zmeny a veliteľ čaty, veliteľ družstva tejto hasičskej jednotky, ako aj veliteľ a veliteľ družstva dobrovoľného hasičského zboru obce a veliteľ a veliteľ družstva závodného hasičského zboru preukazujú znalosť

a)

predpisov o výkone služby v hasičskej jednotke, práv a povinností podľa vykonávanej funkcie,

b)

zásad riadiacej práce a základov psychológie, metodiky zdolávania požiarov a výkonu záchranných prác, ako aj efektívnosti využívania hasičskej techniky, poznanie hasiacich látok, vecných prostriedkov a zásad ich používania,

c)

riadenia zdolávania požiarov, vykonávania záchranných prác pri nežiaducich udalostiach,

d)

organizácie odbornej prípravy a jej obsahu, praktického výcviku a telesnej prípravy,

e)

objektov so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zásahovom obvode, ich stavebného riešenia, požiarnych zariadení a požiarneho nebezpečenstva technologických procesov,

f)

rozmiestnenia síl a prostriedkov zásahového obvodu,

g)

identifikácie a zásad likvidácie nebezpečných látok,

h)

predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(3)

Technici špecialisti odborných služieb hasičských jednotiek preukazujú znalosť

a)

predpisov o výkone služby v odborných službách a povinností podľa funkčného zaradenia v hasičskej jednotke,

b)

technických údajov, funkcií a obsluhy hasičskej techniky a vecných prostriedkov, ich údržby, ošetrovania, kontroly a skúšania,

c)

organizácie a obsahu odbornej prípravy odborných služieb,

d)

základných povinností pri používaní hasičskej techniky a vecných prostriedkov,

e)

prevádzkových režimov a odstraňovania najčastejších nedostatkov a porúch na zariadeniach, hasičskej technike a na vecných prostriedkoch,

f)

vedenia predpísanej dokumentácie odborných služieb.

§ 26

(1)

Overovanie odbornej spôsobilosti vykonáva

a)

ministerstvo, ak ide o veliteľov a zástupcov veliteľov, veliteľov zmien, veliteľov čiat a technikov špecialistov odborných služieb závodných hasičských útvarov,

b)

krajské riaditeľstvo, ak ide o zamestnancov vo funkcii veliteľa družstva, veliteľa a veliteľa družstva závodného hasičského zboru,

c)

okresné riaditeľstvo, ak ide o veliteľov a veliteľov družstiev dobrovoľných hasičských zborov obcí.

(2)

Odborná spôsobilosť sa overuje pred skúšobnou komisiou, ktorú podľa odseku 1 písm. a) zriaďuje ministerstvo, podľa odseku 1 písm. b) krajské riaditeľstvo a podľa odseku 1 písm. c) okresné riaditeľstvo. Skúšobná komisia má najmenej troch členov.

(3)

Absolventom stredného odborného učilišťa v študijnom odbore mechanik požiarnej techniky možno vydať po dvoch rokoch praxe osvedčenie o odbornej spôsobilosti na funkciu technika špecialistu strojnej služby; osvedčenie môže mať platnosť najviac päť rokov od skončenia štúdia.

(4)

O skúške a o jej výsledku vyhotovuje skúšobná komisia zápisnicu. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva orgán príslušný na overovanie odbornej spôsobilosti. Vzory osvedčení o odbornej spôsobilosti sú uvedené v prílohe č. 14.

(5)

Ak zamestnanec alebo člen na skúške nevyhovel, môže skúšku raz opakovať. Termín opakovanej skúšky určí orgán príslušný na overovanie odbornej spôsobilosti tak, aby sa konala najskôr jeden mesiac a najneskôr tri mesiace odo dňa skúšky, pri ktorej skúšaný nevyhovel.

(6)

Zamestnanci a členovia zaradení do funkcií uvedených v odseku 1 sa podrobujú ďalšiemu overovaniu odbornej spôsobilosti raz za päť rokov. Platnosť osvedčenia odbornej spôsobilosti je päť rokov odo dňa vykonania skúšky.

 

§ 30

Dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky

(1)

Dokumentácia o činnosti závodného hasičského útvaru (ďalej len „dokumentácia“) je určená na vykonávanie záznamov o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa výkonu služby.

(2)

Základnú dokumentáciu tvorí

a)kniha o výkone služby (strážna kniha),

b)správa o zásahu,

c)ročný plán a mesačné plány zdokonaľovacej prípravy, záznam o účasti na zdokonaľovacej príprave, dokumentácie taktických cvičení a previerkových cvičení,

d)na úseku strojnej služby

1.prevádzkový denník o používaní hasičského automobilu a agregátu,

2.vozový zošit,

3.ročný plán údržby hasičskej techniky,

e)na úseku protiplynovej služby

1.záznam o kontrole autonómnych dýchacích prístrojov,

2.záznam o kontrole ochranných odevov,

3.prevádzkový denník plniaceho zariadenia,

f)na úseku spojovacej služby

1.staničný denník rádiového spojenia,

2.staničný protokol rádiových služieb,

3.kniha porúch,

g)na operačnom pracovisku alebo v ohlasovni požiarov

1.kniha výkonu služby na operačnom stredisku a v ohlasovni požiarov,

2.kniha ohlásených prípadov,

3.poriadok operačného pracoviska alebo ohlasovne požiarov,

4.príkaz na výjazd,

h)na úseku riadenia dokumentácia o vnútornej kontrolnej činnosti.

(3)

Vedenie dokumentácie a jej aktualizáciu vykonávajú zamestnanci určení veliteľom hasičskej jednotky. Kontrolu vedenia dokumentácie vykonáva veliteľ hasičskej jednotky, ktorý určí aj spôsob jej uloženia.

(4)

Dobrovoľný hasičský zbor obce a závodný hasičský zbor vedú základnú dokumentáciu uvedenú v odseku 2 písm. a) až e) prvom a druhom bode, v písmene f), ak majú povolenie na rádiovú prevádzku, a v písmene g) druhom bode; ostatnú dokumentáciu uvedenú v § 32 vedú v primeranom rozsahu.

(5)

Dokumentáciu o činnosti hasičskej jednotky a jej jednotlivé časti možno viesť aj v elektronickej forme.

611/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2015

611

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 20. novembra 2006

o hasičských jednotkách

 

 

Kategória B:

Hasičská jednotka určená na podporu zboru - diaľková doprava vody pomocou cisternovej automobilovej striekačky, tvorenie hadicového vedenia, tylové zabezpečenie hasičských jednotiek a vykonávanie jednoduchých likvidačných prác.

Úlohy:

a)

vykonanie samostatného zásahu pri menších požiaroch v exteriéri a prírodnom prostredí,

b)

uskutočnenie zásahu spoločne so zborom pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov alebo pri požiari v prírodnom prostredí, napríklad striedanie príslušníkov, zásobovanie vodou a podobne,

c)

zasahovanie pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity, povodne a podobne.

Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky:

a)

absolvovanie základnej prípravy členov všetkými členmi hasičskej jednotky podľa § 16 ods. 4, absolvovanie špecializovanej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na funkcie veliteľ hasičskej jednotky, veliteľ družstva a technik špecialista odbornej služby alebo ďalšie odborné spôsobilosti podľa § 18 a 24,

b)

zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,1)

c)

vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,

d)

dodržiavanie počtov a funkčného zloženia členov hasičskej jednotky,

e)

dodržiavanie vybavenia hasičskej jednotky hasičskou technikou,

f)

vybavenie hasičskej techniky vozidlovou rádiostanicou a určeným počtom prenosných rádiostaníc,

g)

od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do dvoch hodín dostaviť na hasičskú zbrojnicu do pohotovosti družstvo 1 + 3; čas výjazdu v pohotovosti je do desiatich minút,

h)

od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do troch hodín dostaviť do hasičskej zbrojnice 66 % členov hasičskej jednotky.

IV.

Kategória C:

Hasičská jednotka určená na podporu zboru - diaľková doprava vody, tylové zabezpečenie hasičských jednotiek a poskytovanie pomoci v oblastiach pri dlhotrvajúcich a zložitejších zásahoch.

Úlohy:

a)

vykonanie samostatného zásahu pri menších požiaroch v exteriéri a v prírodnom prostredí,

b)

podpora a tylové zabezpečenie hasičských jednotiek pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov alebo pri požiari v prírodnom prostredí,

c)

zásahová činnosť pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity a povodne.

Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky:

a)

zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,1)

b)

vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,

c)

disponovanie v čase zásahu hasičov jednoduchými vecnými prostriedkami, základným ženijným materiálom, napríklad lopaty, motykosekery a podobne,

d)

od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do dvoch hodín dostaviť do hasičskej zbrojnice a byť v pohotovosti družstvo 1 + 3; čas výjazdu v pohotovosti je do desiatich minút,

e)

od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do troch hodín dostaviť do hasičskej zbrojnice 66 % členov hasičskej jednotky.

 

30/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

30

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 15. februára 2017,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 a § 39 ods. 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 3a ods. 5 zákona č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2015 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z. sa mení takto:

1.

V § 4b odsek 2 znie:

„(2)

Paušálna finančná podpora sa poskytuje dobrovoľnému hasičskému zboru obce na zabezpečenie jeho akcieschopnosti na základe zaradenia podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) raz za rok v sume

a)

7 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A1,

b)

5 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A,

c)

3 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie B,

d)

1 400 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie C.“.

2.

§ 40 znie:

㤠40

Príslušnosť členov k dobrovoľnému hasičskému zboru obce sa označuje znakom, ktorý má rozmery 75 mm x 90 mm. Na znaku je uvedený názov dobrovoľného hasičského zboru obce a názov obce. V strede znaku je erb obce. Rozmery erbov sa riadia heraldickými pravidlami.“.

3.

V prílohe č. 1c v časti „Vnútorná organizácia hasičskej jednotky a materiálno-technické vybavenie dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO)“ v položke „Minimálny početný stav členov DHZO“ sa číslica „9“ nahrádza číslicou „10“ a číslica „21“ sa nahrádza číslicou „10“ a v časti „Funkčné zloženie členov hasičskej jednotky (§ 5 ods. 4)“ v položke „Hasič“ sa číslica „6“ nahrádza číslicou „7“ a číslica „20“ sa nahrádza číslicou „9“.“.

4.

Príloha č. 15 sa vypúšťa.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017.

Robert Kaliňák v. r.

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína

Potvrdenie vykonaní preskúšania komína