SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Poslanci, komisie, účasť poslancov

  Poslanci

  becné zastupiteľstvo

  Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva. Postavenie a právomoci obecného zastupiteľstva upravuje Zákon o obecnom zriadení (č. 369/1990 Zb.) § 10 ods. 2 až § 12.

  Obecné zastupiteľstvo obce Lúčka uznesením č. 67/16/2022 zo dňa 29.06.2022 v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schválilo, že obecné zastupiteľstvo  bude vo funkčnom období 2022 - 2026 zložené zo 7 poslancov.

  Poslanci

  Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie. 

  Povinnosti a oprávnenia poslancov upravuje Zákon o obecnom zriadení (č. 369/1990 Zb.) § 25 a § 26.

   

   

  Andrej Havrila

   

  Funkcia:  zástupca starostu obce

  Volebný obvod č. 1

  Volebná strana: Kresťanskodemokratické hnutie        

   

   

  PhDr. Anna Hermanovská

   

  Funkcia:  podpredseda komisie pre vybavovanie sťažnosti

                podpredseda komisie školstva, kultúry a športu

  Volebný obvod č. 1

  Volebná strana: Kresťanskodemokratické hnutie 

   

   

  Peter Marcin

   

  Funkcia:  predseda komisie pre ochranu verejného poriadku, ŽP a stavebného poriadku

                podpredseda komisie pre ochranu verejného záujmu

                člen rady školy pri MŠ Lúčka (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

  Volebný obvod č. 1

  Volebná strana: Nezávislý kandidát

   

   

  Ing. Mária Galiková, PhD.

   

  Funkcia:  predseda komisie pre vybavovanie sťažnosti

                predseda finančnej komisie

                podpredseda komisie pre ochranu verejného poriadku, ŽP a stavebného poriadku

  Volebný obvod č. 3

  Volebná strana: Nezávislý kandidát

   

   

  Anna Sopková

   

  Funkcia:  predseda komisie pre ochranu verejného záujmu

                člen finančnej komisie

                poverený poslanec, oprávnený zvolávať zasadnutie OZ v zmysle zákona o obecnom zriadení 

  Volebný obvod č. 2

   

  Volebná strana: nezávislý kandidát

   

   

  Mgr. Lenka Sokol

   

  Funkcia:  predseda komisie školstva, kultúry a športu

                člen komisie pre vybavovanie sťažnosti

                člen rady školy pri MŠ Lúčka (delegovaný zástupca zriaďovateľa)

  Volebný obvod č. 3

  Volebná strana: nezávislý kandidát

   

   

  RNDr. Marcel Tkáč

   

  Funkcia:  podpredseda finančnej komisie

                člen komisie pre ochranu verejného záujmu

  Volebný obvod č. 2

  Volebná strana: Kresťanskodemokratické hnutie

  Zriadené komisie

  -

  Účasť poslancov na zasadaniach

  -

  Zákon č. 369/1990 Zb.
  Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

  § 11

  (1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

  (2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

  1. starostu,
  2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca,
  3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  4. podľa osobitného zákona.

  (3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:

  1. do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
  2. od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
  3. od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
  4. od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
  5. od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
  6. od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
  7. od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
  8. od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
  9. od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
  10. nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.

  (4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

  1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
  3. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
  4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
  5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
  6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
  7. uznášať sa na nariadeniach,
  8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
  9. určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
  10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
  11. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
  13. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
  15. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
  16. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
  17. vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1.

  § 12

  Rokovanie obecného zastupiteľstva

  (1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.

  Zákon č. 369/1990 Zb.
  Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

  § 15

  Komisie

  • Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
  • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
  • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
  • Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.