SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Prírodné danosti
Názov obce: Lúčka
Kód ZUJ : 519537
Kraj: Prešov
Okres: Svidník

Rozloha ZUJ v ha: katastrálna výmera 356 h
poľnohospodárska pôda 313 ha
orná pôda  238 ha
záhrady  9 ha
lúky a pasienky  66 ha
vodné plochy . 16 ha
zastavané plochy 25 ha
ostatné plochy 2 ha

 

Poloha a charakteristika obce

Obec Lúčka sa nachádza v okrese Svidník. Rozprestiera sa na úpätí Nízkych Beskýd, v dolnej časti údolia Tople na sútoku riek Topoľa, Čurlík a Čepcovského potoka. Rovinatý až mierne zvlnený povrch chotára tvoria štvrtohorné náplavy štrkov a pieskov a vrstvy treťohorného flyšu.

Sídlo sa nachádza na dôležitom cestnom ťahu medzi Prešovom a Giraltovcami /smer hraničný prechod s Poľskom/ v nadmorskej výške 200m.

Obec má vidiecky charakter. Katastrálne územie obce predstavuje poľnohospodársku krajinu nezalesnenú s prevažným využitím ornej pôdy a pasienkov. Prevážna časť ornej pôdy vo východnej časti katastrálneho územia je odvodnená. Pasienky sa nachádzajú v severnej časti katastrálneho územia.

Prírodné podmienky pre rozvoj poľnohospodárskej výroby sú vo vysokej miere závisle od klimatických podmienok, ktoré sa dajú charakterizovať ako mierne chladné. Priemerná ročná teplota je 8 °C a priemerný ročný úhrn zrážok je 600-700 mm.

Prevládajúcim druhom pôdy v katastrálnom území obce sú pôdy hlinito-piesočnaté v ktorých sa darí najmä koreňovej zelenine, kapuste a ovocným stromom hlavne jabloniam a hruškám.

V dávnejšej minulosti bola obec známa skôr poľnohospodárskou ako remeselníckou tradíciou.

Obyvateľstvo

Počas prvého sčítania ľudu /1787/ bolo v obci 16 domov a 114 obyvateľov, podľa súpisu z roku 1828 20 domov a 175 obyvateľov, roku 1910 mala obec 162 obyvateľov.

Pre populačný vývoj na Slovensku je charakteristický dlhodobý pokles sobášnosti, pôrodnosti a plodnosti. Tento trend v náväznosti na neuspokojivý vývoj úmrtnosti mal za následok postupné znižovanie prirodzeného prírastku až do takej miery, že v rokoch 2001 – 2003 došlo na Slovensku k úbytku obyvateľov z prirodzeného pohybu, keď počet živonarodených detí bol nižší ako počet zomretých osôb.

Tabuľka č.1: Vývoj počtu obyvateľov (stav ku 31.12. príslušného roka)

Rok 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet obyvateľov 419 409 434 525 530 531 528 526 512 508 508 502 505 517
                             
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022    
Počet obyvateľov 527 528 521 513 515 519 521 219 518 519 522 519    

 

Súčasní obyvatelia , ich počet a charakteristika

V súčasnosti je obec samostatnou správnou jednotkou. Ku poslednému sčítaniu obyvateľstva (SODB 2021) obec eviduje 520 obyvateľov. Z toho 264 mužov a 256 žien. Priemerný vek obyvateľov je 39,55 rokov. 98% občanov obce sa hlási k slovenskej národností.
Náboženské zloženie občanov obce : 85% - Rímskokatolícka cirkev, 5% - Evanjelická cirkev AV, 4% - Gréckokatolícka cirkev
 

Výsleddky SOBD 2021 si môžte pozrieť tu: https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK041C519537

Významné objekty v obci

OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRNY DOM

Pôvodná budova obecného úradu a sála KSB bola postavená v roku 1957. V roku 1987 prebehla prvá rozsiahla rekonštrukcia.
V roku 2010 prebehla ďalšie rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia. V podkroví prednej časti budovy boli vytvorené nové priestory - kancelárie obecného úradu ako administratívne centrum obce.  Pôvodná prízemná časť budovy po rekonštrukcií slúži ako samostatné kultúrne centrum obce

 

 

 

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Pôvodne samostatná budova materskej školy bola postavená v roku 1978 ako dvojtriedná MŠ. V tom čase navštevovali MŠ detí z obce Lúčka spoločne s deťmi zamestnancov vtedajších Kožiarských závodov v Giraltovciach. Následne MŠ fungovala ako jednotriedna, len pre deti obce. V roku 1993 bola v budove na I. poschodí zriadená jednotriedna základná škola a od roku 1994 dvojtriedna ZŠ. Na prízemí jednotriedna MŠ. Pri materskej škole je zriadená Školská jedáleň. Pre čoraz nižší počet detí bola Základná škola ku 31.08.2022 zrušená. Budova MŠ bola postupne rekonštruovaná a modernizovaná. Posledná rozsiahla rekonštrukcia interiéru sa uskutočnila v rokoch 2022 - 2023 a momentálne je pred ukončením. Rekonštrukciou sa rozširila kapacita Materskej školy o ďalšiu triedu na 1. poschodí budovy (v priestoroch bývalej ZŠ). Od 1. septembra 2023 sa plánuje otvoriť druhá trieda MŠ.

V areály školy bolo v roku 2010 vybudované nové detské ihrisko, ktoré slúži deťom MŠ,  ale aj ako oddychové centrum pre širokú verejnosť - mladé rodiny s deťmi.

KOSTOL NANEBOVZATEJ PANNY MÁRIE

Rímsko – katolícky kostol Nanebovzatej P. Márie bol  postavený v roku 1993. 

 

DOM NÁDEJE
Výstavba Domu nádeje bola ukončená v auguste 2008. Jej súčasťou je pôvodná veža tzv. zvonica postavená v auguste 1969. Dom nádeje sa nachádza v areály miestneho cintorína. Z veže je rozsiahly výhľad na panorámu obce a jej okolie. Vedľa veže Domu nádeje sa nachádza socha - drevorezba „Anjela“, ktorá je dielom umeleckého rezbára Milana Krajniaka. Sponzormi tohto krásneho diela sú bratia Jiři a Jaromír Ratajovci z Ostravy, ktorí zafinancovali celé dielo z vlastných prostriedkov. Sucha Anjela bola posvätená v roku 2017.

 

VIACÚČELOVÉ IHRISKO - TENISOVÉ KURTY, FUTBALOVÉ IHRISKO

Viacúčelové ihrisko bolo postavené v roku 2008. Využíva sa na rôzne športy napr. nohejbal, tenis, volejbal... V roku 2020 bola zrekonštruovaná hracia plocha. Futbalové ihrisko  slúži už športovcom už desaťročia. Počas nich prešlo menšími úpravami, Vybudovali sa prestrešené striedačky, oplotenie i svetelná tabuľa s časomierou. V roku 2022 bola prevedené úprava hracej plochy.

   

BEZPEČNOSTNO ŠPORTOVÉ VÝCVIKOVÉ A ODDYCHOVÉ CENTRUM

Budova BŠVaOC bola odovzdaná do užívania v roku 2020. Nachádza sa v blízkosti futbalového aj viacúčelového ihriska oproti MŠ. Komplex budovy pozostáva zo šatní TJ Topľan Lúčka, Hasičskej zbrojnice a do budúcna sa ráta s dobudovaním posilovne.