SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór

Ing. Katarína Hliboká

Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutočnila na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 30.01.2023

Tajným hlasovaním Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.01.2023  uznesením č. 21/4/2023 bola za hlavnú kontrolórku obce  na obdobie 5 rokov zvolená Ing. Katarína Hliboká.

Postavenie hlavného kontrolóra upravuje § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti.
Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a oficiálnej internetovej stránke obce.