SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Starosta obce

Starosta obce

Mikuláš Mašlej

Kontakt:   054 736 51 31, mobil:  0905 205 129

E-mail:     topl.lucka@gmail.com

Starosta obce je predstaviteľom obce, verejným činiteľom a najvyšším výkonným orgánom obce. Zastupuje obce navonok.

Postavenie starostu
ako jedného z orgánov samosprávy upravujú predovšetkým tieto zákony:


Tým, že starosta obce je volený priamo občanmi, nie obecným zastupiteľstvom, svoje právne postavenie odvodzuje nie od právomocí odovzdaných obecným zastupiteľstvom, ale priamo od občanov ako nositeľov štátnej moci.

Starosta obce nie je členom kolektívneho voleného obecného zastupiteľstva, má samostatné a nezávislé postavenie.
Starostu obce volia obyvatelia obce na štyri roky na základe všeobecného, rovného, priameho volebného práva tajným hlasovaním.

Súčasný starosta Mikuláš Mašlej je vo funkcii starostu obce deviate volebné obdobie (prvýkrát zvolený 24.11.1990). 
Starosta obce nie je zamestnancom obce a voľbou do funkcie sa mu nezakladá pracovnoprávny vzťah k obci.

 Kompetencie starostu obce:
- starosta ako štatutárny orgán obce,
- starosta ako zamestnávateľ v pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom obce,
- starosta ako správny orgán v administratívnych veciach obce,
- starosta ako správca dane v prípade vyberania miestnych daní a poplatkov.

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych  a pracovnoprávnych vzťahoch obce.
Právna úprava postavenia starostu obce ako štatutárneho orgánu vyplýva z osobitostí samosprávy, keď najvyšším orgánom samosprávneho celku je vždy kolektívny volený orgán (obecné zastupiteľstvo) a niektoré právomoci môže starosta vykonávať len so súhlasom zastupiteľstva (napr. nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a pod.).

Zástupca starostu

Andrej Havrila

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. 

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)] zákona o obecnom zriadení, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Andrej Havrila bol poverený starostom obce ako zástupca starostu na Ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lúčke, dňa 26. novembra 2022.