Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Lúčke na základe čl. 64 až 71 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) vydáva tento


ŠTATÚT OBCE LÚČKA


§ 1.

Úvodné ustanovenia

1) Štatút obce Lúčka upravuje postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, nakladanie s majetkom obce, základné zásady hospodárenia a financovania, pôsobnosť obecného zastupiteľstva a starostu a deľbu práce medzi nimi, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce a udeľovanie čestného občianstva, cien a odmien.
2) Štatút obce Lúčka je základným právnym, normotvorným, organizačným predpisom obce a je hlavným kompetenčným predpisom orgánov obce.

§ 2.

Postavenie obce

1) Obec Lúčka je samostatný územný samosprávny a správny celok, ktorý združuje obyvateľov, ktorí majú v katastrálnom území trvalý pobyt.
2) Obec je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
3) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
4) Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

§ 3.

Definovanie územia obce


Územie obce Lúčka je katastrálnym územím obce Lúčka v okrese Svidník. Rozprestiera sa na úpätí Nízkych Beskýd v dolnej časti údolia Tople na sútoku riek Topoľa, Čurlík a Čepcovského potoka. Obec má vidiecky charakter. Katastrálne územie predstavuje nezalesnenú krajinu s prevažným využitím ornej pôdy a pasienkov.


§ 4.

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1) Obyvateľom obce Lúčka je občan prihlásený na trvalý pobyt.
2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom, všeobecne záväzným nariadením a ďalšími predpismi, rovnako ako občan voči obci.


§ 5.

Územná samospráva

1) Vo veciach územnej samosprávy rozhoduje obec samostatne .
2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
a) orgánov obce
b) hlasovaním obyvateľov obce
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce
3) Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami.
4) Na plnenie úloh územnej samosprávy obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento Štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lúčke.


§ 6.

Úradná tabuľa obce a zverejňovanie


Úradnou tabuľou obce je presklená vitrína pred budovou Obecného úradu v Lúčke, Lúčka 59. Je označená nápisom „Úradná tabuľa obce“. Zverejňovanie spôsobom obvyklým v obci Lúčka je sprístupnenie – vyvesenie informácie na Úradnej tabuli obce.


§ 7.

Číslovanie stavieb

Obec Lúčka určuje stavbám súpisné číslo a vedie ich evidenciu. Na označovanie stavieb súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru.


§ 8.

Majetok obce

1) Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.
2) Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.
3) Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
4) Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.
5) Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä miestne komunikácie, parky, prístupné neoplotené nezastavané plochy v zastavanom území a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila nariadením.
6) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad, majetok obce a nakladanie s ním upravuje zákon
7) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
8) V majetkovoprávnych záležitostiach obce Lúčka koná v jej mene starosta.
9) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený, v prospech rozvoja obce a jej občanov a v prospech ochrany a zlepšenia životného prostredia.
10) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
11) Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce v súlade s platnou právnou úpravou.
12) Podrobný postup kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenia ich práv a povinností môže upraviť obecné zastupiteľstvo


§ 9.

Financovanie

1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a ďalších zdrojov
2. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.


§ 10.

Rozpočet


1. Základom finančného hospodárenia obce je Rozpočet obce Lúčka schvaľovaný obecným zastupiteľstvom na tri roky - záväzný na prvý rok a výhľadový na nasledujúce dva roky a Záverečný účet obce Lúčka, ktorý obsahuje výsledky hospodárenia.
2. Pred schválením sa rozpočet a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.
3. Obec vedie zákonom predpísané účtovníctvo .
4. Podrobnejšiu úpravu rozpočtových pravidiel môžu obsahovať „Zásady hospodárenia obce Lúčka“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo nariadením.

§ 11.

Orgány obce Lúčka

1. Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta
2) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby a podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:
a) komisie
b) obecný úrad
3) Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
4) Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo .


§ 12.

Obecné zastupiteľstvo


1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Lúčka zložený poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Lúčka.
2) Obecné zastupiteľstvo v Lúčke má 7 poslancov.


§ 13.

Úlohy obecného zastupiteľstva


1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Lúčka a vykonáva svoju vyhradenú právomoc .
2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a kontrolovať hospodárenie s ním.
b) schvaľovať rozpočet a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce
c) schvaľovať územný plán obce
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum) o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
g) rozhodovať svojimi uzneseniami
h) vydávať Všeobecne záväzné nariadenia obce
i) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu, zástupcu starostu a kontrolóra obce
j) zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové, príspevkové organizácie a právnické osoby s majetkovou účasťou obce
k) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach
l) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a plnenie úloh prenesenej štátnej správy a určovať náplň ich práce – komisie, spoločné úrady a i.
m) udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny podľa tohto štatútu
n) ustanoviť erb obce, vlajku obce a pečať obce podľa odporučenia Heraldického registra Slovenskej republiky
3) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje najmä tieto dokumenty :
a) Štatút obce Lúčka uznesením
b) Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Lúčka uznesením
c) Organizačný poriadok obce Lúčka, ktorý určuje organizáciu obecného úradu a samosprávy obce uznesením
d) Územný plán obce Lúčka, alebo jeho časti nariadením
e) Koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce uzneseniami
f) Zásady hospodárenia obce Lúčka, ktoré určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaných do hospodárenia obce nariadením
g) Rozpočet obce Lúčka uznesením
h) Záverečný účet obce Lúčka uznesením
i) Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Lúčke uznesením
j) Štatúty obecných peňažných fondov nariadením
4) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce uznesením, ktoré sa pripojí k tomuto štatútu. Nesmie však zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu .
5) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce a uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovanie úloh týkajúcich sa územnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lúčke .


§ 14.

Starosta obce


1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta .
2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom
3) Starosta najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva
b) vykonáva obecnú správu
c) zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
e) uschováva obecnú pečať a používa obecné insígnie
f) podpisuje všeobecné záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva


§ 15.

Zástupca starostu


1) Starosta obce Lúčka má jedného zástupcu, ktorý je volený spravidla na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva
2) Zástupca starostu počas dlhodobej neprítomnosti starostu, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:
a) zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva
b) vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu na základe poverenia starostom, alebo obecným zastupiteľstvom.
3) Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok obce Lúčka

§ 16.

Obecná rada


Obecnú radu Obecné zastupiteľstvo v obci Lúčka nezriaďuje.

§ 17.

Hlavný kontrolór obce


1) Hlavný kontrolór obce je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce
2) Pri vykonávaní kontrolnej činnosti hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.
3) Hlavný kontrolór sa podieľa na vybavovaní sťažností na orgány obce a pracovníkov obce podľa uznesenia obecného zastupiteľstva .
4) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.
5) Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.


§ 18.

Útvar hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Lúčke nezriaďuje útvar hlavného kontrolóra


§ 19.

Komisie obecného zastupiteľstva


1) Komisie zriaďuje obecné zastupiteľstvo ako stále, alebo dočasné - poradné, iniciatívne a kontrolné orgány .
2) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je spravidla poslanec obecného zastupiteľstva – a členov komisií.
3) Na začiatku každého volebného obdobia Obecné zastupiteľstvo v Lúčke schváli uznesením vytvorenie stálych komisií a vymedzí im úlohy (okruhy problematiky, ktorou sa budú zaoberať) podľa miestnych podmienok a potrieb.
4) Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov.
5) Predseda komisie:
a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh
b) pripravuje program schôdze, zostavuje plán činnosti a zasadnutí na každý kalendárny rok
c) organizuje spoluprácu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva a zastupuje komisiu navonok
6) Obecné zastupiteľstvo spravidla vytvára tieto stále komisie na svoje volebné obdobie:
a) komisia finančná a pre správu obecného majetku (KFaSOM)
b) komisia na ochranu verejného poriadku (KOVP)
c) komisia školstva, kultúry, telovýchovy a športu (KŠKTaŠ)
d) komisia na ochranu verejného záujmu (KOVZ)
7) Obecné zastupiteľstvo spravidla vytvára tieto dočasné komisie pre účely jedného rokovania:
a) návrhovú komisiu na zjednotenie a prípravu návrhov uznesení
b) mandátovú a volebnú komisiu na zorganizovanie a realizáciu volieb v rámci rokovania, overenie uznášaniaschopnosti zastupiteľstva a skúmanie oprávnenosti ospravedlnenia neúčasti poslancov na rokovaní


§ 20.

Obecný úrad


1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce , zložený zo zamestnancov obce.
2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a je podateľňou
b) pripravuje podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva
c) pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom, daňovom, priestupkovom a inom konaní,
d) koná podľa smerníc a nariadení v konaniach o sprístupnení informácií, sťažnostiach a iných konaniach
e) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu
f) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou
g) organizačno-technicky zabezpečuje plnenia úloh štátnej správy, prenesených na obec
3) Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením.


§ 21.

Prednosta obecného úradu


Funkciu prednostu Obecné zastupiteľstvo v Lúčke nezriaďuje


§ 22.

Obecná polícia


Obecnú políciu Obecné zastupiteľstvo v Lúčke nezriaďuje


§ 23.

Organizačné jednotky bez právnej subjektivity


1) Obec Lúčka je zriaďovateľom Základnej školy Lúčka 1.-4. ročník– bez právnej subjektivity. Vedúcim organizačnej jednotky je riaditeľ. Do jeho kompetencie spadá aj Školský klub detí.
2) Obec Lúčka je zriaďovateľom Školského klubu detí pri ZŠ Lúčka – bez právnej subjektivity. Vedúcim organizačnej jednotky je vychovávateľ.
3) Obec Lúčka je zriaďovateľom Materskej školy Lúčka – bez právnej subjektivity. Vedúcim organizačnej jednotky je riaditeľ. Do jeho kompetencie spadá aj Školská jedáleň.
4) Obec Lúčka je zriaďovateľom Školskej jedálne pri MŠ Lúčka – bez právnej subjektivity. Vedúcim organizačnej jednotky je vedúci.


§ 24.

Hlasovanie obyvateľov obce


Hlasovanie obyvateľov obce Lúčka (miestne referendum) o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo


§ 25.

Verejné zhromaždenia obyvateľov obce


1) Na prerokovanie obecných záležitostí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti
2) Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce vždy:
a) ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce
b) ak o to požiada 3/5 všetkých zvolených poslancov obecného zastupiteľstva
3) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce, na verejné zhromaždenie obyvateľov obce.
4) Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.
5) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce, prípadne aj iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.)
6) O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce a výsledok hlasovania, ktorú overia dvaja prítomní poslanci obecného zastupiteľstva.


§ 26.

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám


Obec Lúčka buduje a udržiava dobré susedské vzťahy s obcami a mestami regiónu aj širšieho okolia.


§ 27.

Vzťahy s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami, hnutiami a občianskymi združeniami


Obec Lúčka buduje a udržiava dobré vzťahy so všetkými právnickými a fyzickými osobami, politickými stranami, hnutiami, občianskymi združeniami, cirkvami, spoločenskými organizáciami a neformálnymi skupinami za účelom zlepšenia kvality života svojich občanov a zabezpečení rozvoja obce.


§ 28.

Erb (obecný znak) obce Lúčka


1) Erb obce Lúčka tvorí v modrom štíte na zelenej preliačenej pažiti skrížené nástroje strieborný zlatookovaný cep a zlatá kosa na striebornom kosisku, to všetko prekryté zlatým snopom so zľava zaseknutým kosákom na striebornej rukoväti. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Lúčka tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.
2) Právo použiť a používať erb obce je viazané na jednorazový písomný súhlas starostu obce. Súhlas sa vydáva na základe písomnej žiadosti. Záujemca uvedie v písomnej žiadosti formu (úplný grafický návrh ) a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.
3) Erb obce môže používať Obecný úrad Lúčka:
a) na pečiatkach obecného úradu a starostu
b) na insígniách starostu a štandarde starostu
c) v hlavičke významných listín, napr. o udelení čestného občianstva, plaketách laureátov cien a pod.
d) v hlavičke oficiálnych listín starostu obce, obce a obecného úradu
e) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad Lúčka
f) na označenie katastrálneho územia obce
g) v rokovacích miestnostiach orgánov obce
h) na preukazoch a vizitkách poslancov obce a pracovníkov obce
i) na označenie vozidiel obce
4) Erb obce môžu používať právnické a fyzické osoby a iné subjekty na reprezentáciu obce len s písomným súhlasom starostu (mapy, propagačné materiály, diplomy, pohľadnice, poháre....) Subjekty používajúce erb týmto spôsobom ho môžu používať bezodplatne po udelení súhlasu.
5) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný uposlúchnuť výzvu na odstránenie neoprávnene, alebo nesprávne použitého erbu.


§ 29.

Vlajka obce Lúčka , insígnie starostu obce Lúčka


1. Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/6), bielej (1/6), modrej (2/6), žltej (1/6) a zelenej (1/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.r. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Podrobné a záväzné zobrazenie vlajky obce Lúčka tvorí prílohu č. 3 tohto štatútu.
2. Vlajku s farbami obce používajú obec, obecný úrad, fyzické a právnické osoby pri slávnostných prežitostiach. Výzvu na použitie vlajkovej výzdoby vydáva starosta, ktorý zároveň určí jej spôsob a trvanie. Obecný úrad je stále označený vlajkou obce.
3. Za správne zaobchádzanie s a vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.
4. Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
a) nesmie použiť poškodená, znečistená a nesmie sa zaväzovať do ružice
b) nesmie byť na nej žiadny text, vyobrazenie, znak, kytica, smútočný závoj a pod.
c) pri manipulácii sa nesmie dotýkať zeme
d) primerane sa použijú ustanovenia zákona o štátnych symboloch
5. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo , ak sa používajú tri vlajky, vľavo je obecná, v strede štátna.
6. Insígnie starostu obce Lúčka sú ozdobná kovová reťaz s emblémom, na ktorom je obecný erb. Sú uložené v kancelárii starostu obce. Používajú sa pri slávnostných príležitostiach. Použitie insígnií organizuje starosta obce. Zadať zhotovenie môže len Obecný úrad Lúčka.


§ 30.

Pečať obce


1. Pečať obce Lúčka je okrúhla. V jej strede je erb obce, okolo erbu je do polkruhu spodnej časti umiestnený nápis (kruhopis) OBEC LÚČKA. Priemer pečate je 45 mm.
2. Pečať obce sa používa na označenie významných listín a dokumentov, napríklad štatútu obce.
3. Pečatidlo obecnej pečate uchováva a jeho použitie organizuje starosta obce. Zadať zhotovenie môže len Obecný úrad Lúčka.
4. Vyobrazenie pečate obce Lúčka tvorí prílohu č. 4 tohto štatútu.


§ 31.

Čestné občianstvo obce Lúčka


1. Osobám, ktoré nie sú občanmi obce a ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o jej rozvoj a zveľadenie, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Lúčka.
2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu vždy 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorá obsahuje meno, adresu, dátum narodenia laureáta, odôvodnenie udelenia, dátum udelenia, pečiatku obce a podpis starostu.
4. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
5. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na slávnostnom rokovaní obecného zastupiteľstva. Laureát sa pri tejto príležitosti, alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Pamätnej knihy obce Lúčka, ktorá má obsahovať meno a hlavné údaje oceneného, dátum udelenia, ako aj stručné zdôvodnenie udelenia.
6. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť štatútom, ktorý schváli uznesením.


§ 32.

Cena obce Lúčka


1. Cena obce Lúčka sa udeľuje za:
– vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej, osvetovej a verejno-prospešnej činnosti
– činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, alebo kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu doma, alebo v zahraničí
– činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej občanov.
2. Cenu obce Lúčka tvorí plaketa (s erbom obce, nápisom „Cena obce Lúčka“, menom laureáta, rokom udelenia) a peňažitá odmena.
3. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, prípadne aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. Udelenie ceny schváli obecné zastupiteľstvo uznesením, kde schváli aj výšku peňažnej odmeny.
4. K cene obce sa vydáva listina o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, dátum narodenia laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.
5. Cenu obce Lúčka slávnostne odovzdá laureátom starosta obce.
6. Laureát sa pri tejto príležitosti, zapisuje do Pamätnej knihy obce Lúčka, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie ocenenia
7. Cena obce Lúčka sa môže udeliť ročne najviac päť krát.
8. Cena obce Lúčka sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám.
9. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.


§ 33.

Cena starostu obce Lúčka


1. Cenu starostu obce udeľuje starosta občanom obce za záslužnú činnosť v prospech obce.
2. Cenu starostu obce Lúčka tvorí vecný dar v hodnote, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo uznesením spravidla na celé volebné obdobie.
3. Cena starostu sa môže udeliť ročne najviac 10-krát.
4. Laureát sa pri tejto príležitosti, zapisuje do Pamätnej knihy obce Lúčka , ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie ocenenia.


§ 34.

Odmeny


1. Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a obyvateľom obce, prípadne iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.
2. Výšku odmeny, prípadne hodnotu vecného daru schváli obecné zastupiteľstvo uznesením.
3. Laureát sa pri tejto príležitosti, zapisuje do Pamätnej knihy obce Lúčka, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie ocenenia.


§ 35.

Kronika obce Lúčka


1. Kronika obce Lúčka sa vedie v úradnom jazyku.
2. Zápisy do Kroniky obce Lúčka sa vykonávajú v ročných intervaloch.
3. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, o ľuďoch a pomeroch.
4. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
5. Kronikár sa pri vytváraní zápisov snaží zachovať objektivitu zapisovaných skutočností pri zachovaní jedinečnosti svojho svedectva.
6. Súčasťou agendy Kronika obce Lúčka je aj samostatná Pamätná kniha obce Lúčka, do ktorej sa robia zápisy pri rôznych významných podujatiach a príležitostiach (výročia, významné návštevy, významné podujatia...)
7. Súčasťou agendy Kronika obce Lúčka je aj zhromažďovanie a uchovávanie fotografií a písomných materiálov zaujímavých z hľadiska histórie a súčasnosti obce.
8. Podrobnosti pre vedenie Kroniky obce Lúčka môže obecné zastupiteľstvo upraviť štatútom, ktorý schváli uznesením.


§ 36.

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách


Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.


§ 37.

Pomoc obci pri mimoriadnych situáciách


Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc obci a jej občanom, pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, alebo inej mimoriadnej udalosti.


§ 38.

Spoločné a záverečné ustanovenia


1. Štatút obce Lúčka je základnou právnou normou obce Lúčka. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva, obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou hlasov.
3. Prílohy Štatútu obce Lúčka sa môžu doplniť a meniť na základe uznesenia obecného zastupiteľstva.
4. Štatút obce Lúčka bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Lúčke dňa 11.12.2009 formou nariadenia, bez zaradenia do číslovania VZN obce.
5. Štatút obce Lúčka nadobúda účinnosť dňom 1.1.2010

V Lúčke, dňa 11.12.2009

                                                                                     
                                                       Mikuláš Mašlej - starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 17:30 
Štvrtok: 07:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Lúčka

ONLINE POČASIE

Iné

                                                                           Naša obec z vtáčej perspektívy

Anketa

Používam internet: