Súčasnosť

Prírodné danosti
Názov obce: Lúčka
Kód ZUJ : 519537
Kraj: Prešov
Okres: Svidník

Rozloha ZUJ v ha: katastrálna výmera 356 h
poľnohospodárska pôda 313 ha
orná pôda  238 ha
záhrady  9 ha
lúky a pasienky  66 ha
vodné plochy . 16 ha
zastavané plochy 25 ha
ostatné plochy 2 ha

Poloha a charakteristika obce

Obec Lúčka sa nachádza v okrese Svidník. Rozprestiera sa na úpätí Nízkych Beskýd, v dolnej časti údolia Tople na sútoku riek Topoľa, Čurlík a Čepcovského potoka. Rovinatý až mierne zvlnený povrch chotára tvoria štvrtohorné náplavy štrkov a pieskov a vrstvy treťohorného flyšu.

Sídlo sa nachádza na dôležitom cestnom ťahu medzi Prešovom a Giraltovcami /smer hraničný prechod s Poľskom/ v nadmorskej výške 200m.

Obec má vidiecky charakter. Katastrálne územie obce predstavuje poľnohospodársku krajinu nezalesnenú s prevažným využitím ornej pôdy a pasienkov. Prevážna časť ornej pôdy vo východnej časti katastrálneho územia je odvodnená. Pasienky sa nachádzajú v severnej časti katastrálneho územia.

Prírodné podmienky pre rozvoj poľnohospodárskej výroby sú vo vysokej miere závisle od klimatických podmienok, ktoré sa dajú charakterizovať ako mierne chladné. Priemerná ročná teplota je 8 °C a priemerný ročný úhrn zrážok je 600-700 mm.

Prevládajúcim druhom pôdy v katastrálnom území obce sú pôdy hlinito-piesočnaté v ktorých sa darí najmä koreňovej zelenine, kapuste a ovocným stromom hlavne jabloniam a hruškám.

V dávnejšej minulosti bola obec známa skôr poľnohospodárskou ako remeselníckou tradíciou.

Obyvateľstvo

Počas prvého sčítania ľudu /1787/ bolo v obci 16 domov a 114 obyvateľov, podľa súpisu z roku 1828 20 domov a 175 obyvateľov, roku 1910 mala obec 162 obyvateľov.

Pre populačný vývoj na Slovensku je charakteristický dlhodobý pokles sobášnosti, pôrodnosti a plodnosti. Tento trend v náväznosti na neuspokojivý vývoj úmrtnosti mal za následok postupné znižovanie prirodzeného prírastku až do takej miery, že v rokoch 2001 – 2003 došlo na Slovensku k úbytku obyvateľov z prirodzeného pohybu, keď počet živonarodených detí bol nižší ako počet zomretých osôb.

Na základe štatistiky demografického vývoja /2004/ môžeme konštatovať mierny nárast počtu obyvateľov SR. Pozitívny index rastu obyvateľstva rokov 2003/2004 dosiahli Prešovský, Košický a Žilinský kraj.

Na základe tabuľky č.1 vidíme že v obci počet obyvateľov od roku 2002 klesá. Prirodzené úbytky obyvateľstva sú predovšetkým dôsledkom razantného poklesu pôrodnosti, ktorá súvisí s celkovými zmenami v podmienkach života /zvýšené životné náklady, vysoká miera nezamestnanosti a dostupnosť bývania/. Dochádza k zvyšovaniu priemerného veku a následne aj zvyšovaní indexu starnutia. 

Tabuľka č.1: Vývoj počtu obyvateľov (stav ku 31.12. príslušného roka)
Rok 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Počet obyvateľov 419 409 434 525 530 531 528 526 512
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet obyvateľov 508 508 502 505 517 527 528 521 513 515 519

Súčasní obyvatelia , ich počet a charakteristika

V súčasnosti je obec samostatnou správnou jednotkou. K 31.12.2015 mala obec 515 obyvateľov. Z toho 264 mužov a 251 žien. Priemerný vek obyvateľov je 37,0 rokov. 98% občanov obce sa hlási k slovenskej národností.
Náboženské zloženie občanov obce : 91% - Rímskokatolícka cirkev, 5% - Evanjelická cirkev AV, 2% - Gréckokatolícka cirkev, 2% - bez vyznania
V obci je 12%-ná miera nezamestnanosti.

Významné objekty v obci

OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRNY DOM

Pôvodná budova obecného úradu a sála KSB bola postavená v roku 1957. V roku 1987 prebehla prvá rozsiahla rekonštrukcia.
V roku 2010 prebehla ďalšie rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia. V podkroví prednej časti budovy boli vytvorené nové priestory - kancelárie obecného úradu ako administratívne centrum obce.  Pôvodná prízemná časť budovy po rekonštrukcií slúži ako samostatné kultúrne centrum obce

MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Pôvodne samostatná budova materskej školy bola postavená v roku 1978 ako dvojtriedná MŠ. V tom čase navštevovali MŠ detí z obce Lúčka spoločne s deťmi zamestnancov vtedajších Kožiarských závodov v Giraltovciach. Následne MŠ fungovala ako jednotriedna len pre deti obce. V roku 1993 bola v budove na I. poschodí zriadená jednotriedna základná škola a od roku 1994 je v spoločnej budove na poschodí dvojtriedna ZŠ a na prízemí jednotriedna MŠ. Pri materskej škole je zriadená Školská jedáleň, ktorá je spoločná pre deti MŠ, žiakov ZŠ zamestnancov školy a je k dispozícií odber jedlá pre dôchodcov. Pri základnej škole je zriadený Školský klub detí. 

V areály školy bolo v roku 2010 vybudované nové detské ihrisko, ktoré slúži deťom MŠ, ZŠ ale aj ako oddychové centrum pre širokú verejnosť - mladé rodiny s deťmi.

KOSTOL NANEBOVZATEJ PANNY MÁRIE

Rímsko – katolícky kostol Nanebovzatej P. Márie bol  postavený v roku 1993. 

DOM NÁDEJE

Výstavba Domu nádeje bola ukončená v auguste 2008. Jej súčasťou je pôvodná veža tzv. zvonica  postavená v auguste 1969. Dom nádeje sa nachádza v areály miestneho cintorína. Z veže je rozsiahly výhľad na panorámu obce a jej okolie.

Futbalové ihrisko Viacúčelové

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 17:30 
Štvrtok: 07:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Lúčka

ONLINE POČASIE

Iné

                                                                           Naša obec z vtáčej perspektívy

Anketa

Používam internet: